Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ tư, 20/06/2018
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 21
visited : 711.542

Tin công ty
GIẢI TRÌNH VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN
Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã có công văn số 74/CV-YBC gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình về việc chậm công bố thông tin. Nội dung công văn như sau:

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH

Lý do chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2012

 

Kính gửi:        Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Tên TCNY: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC)

Mã chứng khoán: YBC          

Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 84.029.3885154

Fax: 84.029.3885 585

Căn cứ Công văn số: 515/SGDHN-QLNY, ngày 25/4/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị YBC giải trình về Lý do chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2012, Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái xin giải trình như sau:

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của YBC được lập ngày 11/3/2013; ngay sau khi hoàn tất BCTC kiểm toán năm 2012, YBC đã gửi công bố thông tin về Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hệ thống cung cấp dịch vụ của VNPT-CA vào ngày 12/3/2013, đồng thời YBC đã gửi bản cứng BCTC kiểm toán năm 2012 bằng đường Bưu điện về Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng thời gian quy định.

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin giải trình, đồng thời xin gửi tiếp tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 (một) bản sao BCTC kiểm toán năm 2012. 

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;

- TB trên trang website YBC

- Lưu TC-HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Quang Phú

Đã ký


Other :
•  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (25/05/2018)
•  NQHDQT họp DHCDBT 2018   (25/05/2018)
•  THÔNG BÁO: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018   (20/05/2018)
•  BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   (27/04/2018)
•  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2017   (19/04/2018)
•  THÔNG BÁO TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI   (16/04/2018)
Page :  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  >> 

Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ