Trang chủ Thư ngỏ Sơ đồ trang Liên hệ Check mail Thứ năm, 21/02/2019
English  
Danh mục
Support online
Sales assistance


Investment


Tin tức
Tin công ty
Album ảnh
Gold
Foreign exchange
Weather
Online : 3
visited : 793.556

Categories download
Order Dowload Capacity
2 Báo cáo tài chính Quý II-2008 234KB
3 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 345 30,5KB
4 Báo cáo tài chính Quý I-2008 219KB
5 Báo cáo thường niên năm 2007 1MB
6 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 101KB
7 QĐ số 29/2008/QĐ-BTC 51KB
9 BCTC Quy IV/2008 288KB
10 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 46,5
11 Thuyết minh BCTC 2008 117
12 Báo cáo tài chính 2008 đã được kiểm toán 300KB
13 Báo cáo tài chính tóm tắt QI/2009 151KB
14 Phieu dang ky hop 2009 23KB
15 Giay UQ hop DHDCD 2009 26KB
16 Báo cáo tài chính 6 tháng 2009 60KB
17 Báo cáo tài chính Quý III/2009 152KB
18 Báo cáo kiểm toán 2012 49KB
19 BC của BGD 2012 80KB
20 BCTC 2012 81KB
21 Thuyết minh BCTC 2012 781KB
21 BCTC Quý I/2013 71KB
22 Thuyết minh BCTC Quý I/2013 794KB
22 Báo cáo thường niên năm 2012 928 KB
23 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 812KB
24 BC tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013 125KB
25 Văn bản giải trình lý do chậm CBTT BCTC quý 2/2013 32KB
26 Báo cáo tài chính Quý II/2013 77KB
27 Thuyết minh BCTC Quý II/2013 578KB
28 BCTC tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2013 81KB
29 Thuyết minh BCTC TH giữa niên độ 6T đầu năm 2013 578KB
30 V/v giải trình giá CP giảm sàn 10 phiên liên tiếp 401KB
31 Báo cáo tài chính quý 3/2013 100KB
32 Thuyết minh BCTC Quý 3/2013 711KB
33 Văn bản giải trình 553KB
34 Văn bản giải trình 21KB
35 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 70KB
36 Báo cáo tài chính năm 2013 98KB
36 Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2013 102KB
37 Thuyết minh BCTCTH năm 2013 577KB
37 Thuyết minh Báo cáo TCTH năm 2013 584KB
38 VBGT lý do chậm CBTT BCTCKT năm 2013 33KB
39 Thuyết minh BCTC QUý 1 - 2014 560KB
40 Báo cáo tài chính quý 1 - 2014 58KB
42 BC tình hình quản trị công ty 6 tháng 2014 815KB
43 TB moi hop DHDCD bat thuong nam 2014 39KB
44 Phieu dang ky tham du hop DHDCD nam 2014 49KB
45 Giay uy quyen tham du hop DHDCD nam 2014 33KB
46 Nghị quyết ĐHĐCD năm 2014 108KB
46 Báo cáo của BGĐ Công ty về tình hình tài chính năm 83KB
47 Báo cáo cảu kiểm toán độc lập về BCTC TH năm 2014 60KB
48 Bảng cân đối KT, BCKQHĐKD, BC LC TT năm 2014 102KB
49 Thuyết minh BCTC TH năm 2014 546KB
50 V/v công bố thông tin BCTCKT năm 2014 425KB
51 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 886KB
52 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 886KB
53 Bc tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 1.2M
53 Bc tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 88KB
54 Giay chung nhan dang ky chung khoan 440KB
55 V/c công bố thay đổi số lượng CP lưu hành 429KB
56 Công văn số 261/YBC-CVCK 449KB
57 QĐ vv chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phếu 676KB
58 Thông báo giao dịch CP của cổ đông nội bộ 427KB
59 BC kết quả hoạt động KD năm 2015 357K
60 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2016 560KB
61 Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016 480KB
62 Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2016 396KB
63 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2016 432KB
64 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIII 1MB
64 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIII 96KB
65 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIII 104KB
65 TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 159KB
65 TB Mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 159KB
66 Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2017 145KB
67 Phiều đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2017 102KB
68 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2017 130KB
70 Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ XIV trang 2 150KB
71 Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ XIV trang 3 150KB
72 Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ XIV trang 4 150KB
73 Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ XIV trang 1 150KB
74 BC kết quả HĐ SXKD tổng hợp năm 2016 150KB
75 Thông báo ĐHĐCĐ năm 2018 Thay thế cho công văn thông báo số 38/YBC-TB ngày 9/3/2018 49KB
76 BC của BGĐ trình ĐHĐCD 115KB
77 BC của HĐQT trình ĐHĐCĐ 82KB
78 Chương trình ĐHĐCD 54KB
79 Quy chế làm việc ĐHĐCD 57KB
80 Tờ trình tại ĐHĐCD 92KB
81 BC của BGĐ trinh ĐHĐCD 115KB
82 BC của HĐQT trinh ĐHĐCĐ 82KB
83 Chương trình ĐHĐCĐ 54KB
84 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 57KB
85 Tờ trình tại ĐHĐCĐ 92KB
86 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2017 847KB
87 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI 86KB
88 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XV 85KB
89 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI (Lần thứ XV) 95KB
90 Thông báo ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 83.5KB
91 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017 18MB
92 Thông báo NQHDQT họp DHCDBT 2018 1MB
93 Thư mời họp cổ đông và tài liệu đăng ký dự họp 72KB
94 Chương trình ĐHCĐ 23KB
95 Quy chế DHCD 2018 28KB
96 Dự thảo quy chế quản trị nội bộ 2018 311KB
97 Các tờ trình 35KB
98 Điều lệ sửa đổi 2018 135KB
99 Dự thảo Biên Bản ĐHĐCĐ bất thường YBC 2018 82.5KB
100 Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường YBC 2018 88KB
101 BB ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 1.7MB
102 BB Kiểm phiếu ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 1.1MB
103 Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 2.3MB
104 Công văn 5803 UNCK 395KB
105 Giây CN đăng ký kinh doanh thay đôi lần 10 599KB
106 Quyết định chấp thuân thay đổi đăng ký giao dịch CP YBC 1.1MB
107 Công văn số 231/2018/CV-YBC Công bố thông tin bất thường 523KB

Tìm kiếm
Từ khóa

Trang chủ Thư ngỏ Giới thiệu Sản phẩm Phân phối Tin tức & Sự kiện Sơ đồ trang Liên hệ