STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
11 Nghị quyết HĐQT Công ty V/v thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty 562.5KB pdf Download
12 Báo cáo kết quả giáo dịch cổ phiếu 1.0MB pdf Download
13 Thông báo giao dịch cổ phiếu 1.0MB pdf Download
14 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp thay đổi lần thứ 13 ( Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty) 577.5KB pdf Download
15 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 4.4MB pdf Download
16 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 1.0MB pdf Download
17 Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 3.5MB pdf Download
18 Nghị quyết HĐQT số 90/YBC/NQ-HĐQT v/v Hủy bỏ và bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 549.1KB pdf Download
19 Nghị quyết HĐQT số 88/YBC/NQ-HDQT v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bầu bổ sung Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 591.0KB pdf Download
20 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 9.2MB pdf Download