STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
11 BCTCTH năm 2019 (Bảng CĐKT, BC kết quả HĐKD, BC Lưu chuyển Tiền tệ) 2.8MB pdf Download
12 BC kiểm toán YBC năm 2019 60.0KB doc Download
13 BCTCTH năm 2019 (Phần mục lục) 38.5KB doc Download
14 BCTCTH năm 2019 (Phần BC của BGD) 87.0KB doc Download
15 Thông báo số 207/TB-SGDHN ngày 18/3/2020 510.0KB pdf Download
16 Quyết định số 110/QĐ-SGDHN ngày 18/3/2020 1.1MB pdf Download
17 Công bố thông tin bất thường số 56/2020/CV-YBC v.v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 506.9KB pdf Download
18 Nghị quyết HĐQT số 55/YBC/NQ-HĐQT v.v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 561.4KB pdf Download
19 Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 12 634.0KB pdf Download
20 BC tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 3.9MB pdf Download