STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 9.2MB pdf Download
12 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chương trình, Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền) 3.2MB pdf Download
13 Báo cáo thường niên năm 2019 7.1MB pdf Download
14 BCTCTH năm 2019 (Phần TM) 799.5KB doc Download
15 BCTCTH năm 2019 (Bảng CĐKT, BC kết quả HĐKD, BC Lưu chuyển Tiền tệ) 2.8MB pdf Download
16 BC kiểm toán YBC năm 2019 60.0KB doc Download
17 BCTCTH năm 2019 (Phần mục lục) 38.5KB doc Download
18 BCTCTH năm 2019 (Phần BC của BGD) 87.0KB doc Download
19 Thông báo số 207/TB-SGDHN ngày 18/3/2020 510.0KB pdf Download
20 Quyết định số 110/QĐ-SGDHN ngày 18/3/2020 1.1MB pdf Download