STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
31 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 11/10/2019 639.0KB pdf Download
32 Nghị quyết số 181/YBC/NQ-HĐQT v.v thực hiện phương án PH cổ phiếu cho NĐT chiến lược năm 2019 3.8MB pdf Download
33 Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn 2.2MB pdf Download
34 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5.4MB pdf Download
35 Tờ trình v/v Phương án PH tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán CP cho NĐT chiến lược 1.9MB pdf Download
36 Tờ trình V/v thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt PH riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan 1.8MB pdf Download
37 Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của CT đại chúng 964.5KB pdf Download
38 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 575.6KB pdf Download
39 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 4.7MB pdf Download
40 Nghị quyết của HĐQT v/v đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của NQ 71/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2019 2.2MB pdf Download