STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
31 Nghị quyết HĐQT số 55/YBC/NQ-HĐQT v.v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 561.4KB pdf Download
32 Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 12 634.0KB pdf Download
33 BC tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 3.9MB pdf Download
34 BC phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 4.3MB pdf Download
35 Công bố thông tin bất thường Công văn số 261/CV-YBC 509.5KB pdf Download
36 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 31 đến hết) 6.3MB pdf Download
37 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 16 đến trang 30) 9.4MB pdf Download
38 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 1 đến trang 15) 8.4MB pdf Download
39 Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HĐQT 397.6KB pdf Download
40 Công văn số 7728/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 209.0KB jpg Download