STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
61 Quy chế ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 5.3MB pdf Download
62 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 2.2MB pdf Download
63 Tờ trình V/v Chủ trương đầu tư thực hiện dự án: "Đầu tư xây dựng NMSX vôi CN công suất 60.000 tấn/năm tại Thôn Tân Minh, Yên Bình, Yên Bái" 572.4KB pdf Download
64 Tờ trình V/v Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 551.8KB pdf Download
65 Tờ trình V/v tiến độ thực hiện phương án mua lại CP lô "lẻ" làm CP quỹ Công ty 1.0MB pdf Download
66 Tở trình V/v Phê duyệt quyết toán cho thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 515.5KB pdf Download
67 Tờ trình v/v Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 483.1KB pdf Download
68 Báo cáo thường niên năm 2018 7.4MB pdf Download
69 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.0MB pdf Download
70 Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 468.5KB pdf Download