Tin công ty

Thông báo các sản phẩm xuất khẩu năm 2021 đủ điều kiện hoàn thuế

Thông báo các sản phẩm xuất khẩu năm 2021 đủ điều kiện hoàn thuế

Theo điểm c khoản 1 Điều 1 tại Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc xác định tỷ trọng giá trị tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm, Công ty chúng tôi xin thông báo các sản phẩm xuất khẩu năm 2021 đủ điều kiện hoàn thuế (tỷ trọng đạt dưới 51%) cho các Quý khách hàng (Chi tiết xin xem mục Download)