Tin công ty

Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết xin xem mục Download)

BC của Ban kiếm soát

BC của Ban kiếm soát

Báo cáo của Ban kiêm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Chi tiết xin xem mục Download)