STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
-9 Thông báo thay đổi nhân sự 1.1MB pdf Download
-8 Nghị quyết, biên bản, biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2024 4.1MB pdf Download
-7 Các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 4.6MB pdf Download
-6 Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 1.8MB pdf Download
-5 Báo cáo thường niên năm 2023 2.9MB pdf Download
-4 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo 1.1MB pdf Download
-3 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái 3.7MB pdf Download
-2 Thông báo số 50/YBC-TB Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 473.9KB pdf Download
-1 Quyết nghị số 48/NQ-HĐQT của HĐQT YBC về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (lần thứ XXI) 289.5KB pdf Download
0 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 1.5MB pdf Download