THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “cung cấp thiết bị vận tải” theo hình thức đấu thầu rộng 
rãi trong nước, thuộc “Dự án đầu tư phương tiện khai thác đá và vận tải phục vụ sản xuất”.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

PHÒNG KỸ THUẬT - ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: T. trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 029.886558/ 885154
Fax: 029.885585
Email: ximangyb@gmail.com

và sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 500.000 đồng/bộ (năm trăm ngàn đồng một bộ) tại Phòng Kỹ 
thuật - Đầu tư Công ty.

Thời gian bán HSMT: Ngày 10 tháng 4 năm 2008 (theo giờ làm việc hành chính).

HSDT phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và phải được chuyển đến Phòng tài vụ Công 
ty chậm nhất là 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2008.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2008 tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU