Tin công ty

Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HDQT

Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HDQT

Nghị quyết HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v Thông qua sửa đổi và hiệu lực toàn văn Điều lệ Công ty năm 2020 (Chi tiết xi xem mục Download)

Nghị quyết HĐQT số 183/YBC/NQ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 183/YBC/NQ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi nôi dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019 (Chi tiết xin xem mục Dowload)