Tin công ty

Tờ trình

Tờ trình

Tờ trình v/v Thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan (Chi tiết xin xem mục Download)

Bao cáo của Ban Giám đốc

Bao cáo của Ban Giám đốc

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết xin xem mục Download)

Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của HĐQT Công ty

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết xin xem mục Download)