Tin công ty

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT Công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v Hủy bỏ và bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023