Tin tức

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Chi tiết xin xem mục Download)

Văn bản giải trình CBTT

Văn bản giải trình CBTT

Văn bản giải trình về việc Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Chi tiết xin xem mục Download)