Tin tức

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường

Công bố Thông tin bất thường số 56/2020/CV-YBC về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chi tiết xin xem mục Download)

Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HDQT

Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HDQT

Nghị quyết HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v Thông qua sửa đổi và hiệu lực toàn văn Điều lệ Công ty năm 2020 (Chi tiết xi xem mục Download)