Tin tức

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT Công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v Hủy bỏ và bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT Công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2023 (Chi tiết xin xem mục Download)