STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 BC tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 3.9MB pdf Download
2 BC phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 4.3MB pdf Download
3 Công bố thông tin bất thường Công văn số 261/CV-YBC 509.5KB pdf Download
4 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 31 đến hết) 6.3MB pdf Download
5 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 16 đến trang 30) 9.4MB pdf Download
6 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 1 đến trang 15) 8.4MB pdf Download
7 Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HĐQT 397.6KB pdf Download
8 Công văn số 7728/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 209.0KB jpg Download
9 BC thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.8MB pdf Download
10 Nghị quyết HĐQT số 183/YBC/NQ-HĐQT v.v Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019 1.5MB pdf Download