STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 575.6KB pdf Download
2 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 4.7MB pdf Download
3 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 7.0MB pdf Download
4 Nghị quyết của HĐQT v/v đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của NQ 71/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2019 2.2MB pdf Download
5 Tờ trình V/v thông qua BCKT sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan 1.8MB pdf Download
6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 1.7MB pdf Download
7 Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của CĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.3MB pdf Download
8 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 3.7MB pdf Download
9 Sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS Công ty 5.6MB rar Download
10 Báo của của Ban Giám đốc về KQ HĐ SXKD NK 2014-2018, Kế hoach SXKD NK 2019-2023 3.3MB pdf Download