STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu 1.0MB pdf Download
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp thay đổi lần thứ 13 ( Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty) 577.5KB pdf Download
3 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 4.4MB pdf Download
4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 1.0MB pdf Download
5 Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 3.5MB pdf Download
6 Nghị quyết HĐQT số 90/YBC/NQ-HĐQT v/v Hủy bỏ và bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 549.1KB pdf Download
7 Nghị quyết HĐQT số 88/YBC/NQ-HDQT v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bầu bổ sung Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 591.0KB pdf Download
8 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 9.2MB pdf Download
9 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chương trình, Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền) 3.2MB pdf Download
10 Báo cáo thường niên năm 2019 7.1MB pdf Download