STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 1.5MB pdf Download
2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 1.0MB pdf Download
3 Báo cáo thường niên năm 2022 5.3MB pdf Download
4 Báo cáo của BGĐ, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 6.9MB pdf Download
5 Các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2.7MB pdf Download
6 Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 3.5MB pdf Download
7 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Kèm theo Giấy Đăng ký xác nhận tham dự, Giấy Uỷ quyền tham dự) 1.6MB pdf Download
8 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 (Bảng cân đối kế toán, bảng KQHĐSXKD, bảng lưu chyển tiền tệ) 1.2MB pdf Download
9 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 (Phần BC của Kiểm toán) 630.3KB pdf Download
10 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 (Phần BC của BGĐ) 419.9KB pdf Download