STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp thay đổi lần thứ 13 ( Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty) 577.5KB pdf Download
2 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 4.4MB pdf Download
3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 1.0MB pdf Download
4 Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 3.5MB pdf Download
5 Nghị quyết HĐQT số 90/YBC/NQ-HĐQT v/v Hủy bỏ và bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 549.1KB pdf Download
6 Nghị quyết HĐQT số 88/YBC/NQ-HDQT v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bầu bổ sung Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 591.0KB pdf Download
7 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 9.2MB pdf Download
8 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chương trình, Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền) 3.2MB pdf Download
9 Báo cáo thường niên năm 2019 7.1MB pdf Download
10 BCTCTH năm 2019 (Phần TM) 799.5KB doc Download