STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 11/10/2019 639.0KB pdf Download
2 Nghị quyết số 181/YBC/NQ-HĐQT v.v thực hiện phương án PH cổ phiếu cho NĐT chiến lược năm 2019 3.8MB pdf Download
3 Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn 2.2MB pdf Download
4 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5.4MB pdf Download
5 Tờ trình v/v Phương án PH tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán CP cho NĐT chiến lược 1.9MB pdf Download
6 Tờ trình V/v thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt PH riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan 1.8MB pdf Download
7 Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của CT đại chúng 964.5KB pdf Download
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 575.6KB pdf Download
9 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 4.7MB pdf Download
10 Nghị quyết của HĐQT v/v đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của NQ 71/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2019 2.2MB pdf Download