STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Báo cáo thường niên năm 2020 YBC 7.2MB pdf Download
2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 YBC 1.0MB pdf Download
3 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 YBC 2.8MB pdf Download
4 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 3.3MB pdf Download
5 Chường trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 1.1MB pdf Download
6 Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 44.6KB docx Download
7 Giấy uỷ quyền tham dự (tổ chức) 81.5KB doc Download
8 Giấy uỷ quyền tham dự (cá nhân) 83.0KB doc Download
9 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 1.0MB pdf Download
10 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 (Bảng cân đối kế toán, bảng KQHĐSXKD, bảng lưu chyển tiền tệ) 2.5MB pdf Download