STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Thông báo số 32/YBC-TB V/v Họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 1.0MB pdf Download
2 Quyết nghị HĐQT số 31/NQ-YBC-TB v/v triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 586.8KB pdf Download
3 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 3.1MB pdf Download
4 Bản cung cấp thông tin 1.7MB pdf Download
5 Nghị quyết HĐQT Công ty V/v thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty 562.5KB pdf Download
6 Báo cáo kết quả giáo dịch cổ phiếu 1.0MB pdf Download
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu 1.0MB pdf Download
8 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp thay đổi lần thứ 13 ( Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty) 577.5KB pdf Download
9 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 4.4MB pdf Download
10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020 1.0MB pdf Download