STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 BCTCTH năm 2019 (Phần TM) 799.5KB doc Download
2 BCTCTH năm 2019 (Bảng CĐKT, BC kết quả HĐKD, BC Lưu chuyển Tiền tệ) 2.8MB pdf Download
3 BC kiểm toán YBC năm 2019 60.0KB doc Download
4 BCTCTH năm 2019 (Phần mục lục) 38.5KB doc Download
5 BCTCTH năm 2019 (Phần BC của BGD) 87.0KB doc Download
6 Thông báo số 207/TB-SGDHN ngày 18/3/2020 510.0KB pdf Download
7 Quyết định số 110/QĐ-SGDHN ngày 18/3/2020 1.1MB pdf Download
8 Công bố thông tin bất thường số 56/2020/CV-YBC v.v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 506.9KB pdf Download
9 Nghị quyết HĐQT số 55/YBC/NQ-HĐQT v.v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 561.4KB pdf Download
10 Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 12 634.0KB pdf Download