STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 3.1MB pdf Download
2 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 2.0MB pdf Download
3 Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (Số 0401.01/2023/HĐKT-NVT2) 2.0MB pdf Download
4 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Vũ Xuân Nguyên - CT HĐQT 2.0MB pdf Download
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty 964.7KB pdf Download
6 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 1.0MB pdf Download
7 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 3.1MB pdf Download
8 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 938.0KB pdf Download
9 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Vũ Xuân Nguyên - CT HĐQT 1.1MB pdf Download
10 Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của ông Phạm Quang Phú - Giám đốc Công ty 1.0MB pdf Download