STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
1 Sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS Công ty 5.6MB rar Download
2 Báo của của Ban Giám đốc về KQ HĐ SXKD NK 2014-2018, Kế hoach SXKD NK 2019-2023 3.3MB pdf Download
3 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt đông NK 2014-2018, Phương hướng nhiệm vụ NK 2019-2023 2.7MB pdf Download
4 Báo cáo của Ban kiêm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.3MB pdf Download
5 Quy chế ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 5.3MB pdf Download
6 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 2.2MB pdf Download
7 Tờ trình V/v Phương án PH tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán CP cho NĐT Chiến lược 1.8MB pdf Download
8 Tờ trình V/v Chủ trương đầu tư thực hiện dự án: "Đầu tư xây dựng NMSX vôi CN công suất 60.000 tấn/năm tại Thôn Tân Minh, Yên Bình, Yên Bái" 572.4KB pdf Download
9 Tờ trình V/v Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 551.8KB pdf Download
10 Tờ trình V/v Thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt PH Riêng lẻ năm 2018 481.8KB pdf Download