STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
21 BC phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 4.3MB pdf Download
22 Công bố thông tin bất thường Công văn số 261/CV-YBC 509.5KB pdf Download
23 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 31 đến hết) 6.3MB pdf Download
24 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 16 đến trang 30) 9.4MB pdf Download
25 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 1 đến trang 15) 8.4MB pdf Download
26 Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HĐQT 397.6KB pdf Download
27 Công văn số 7728/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 209.0KB jpg Download
28 BC thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.8MB pdf Download
29 Nghị quyết HĐQT số 183/YBC/NQ-HĐQT v.v Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019 1.5MB pdf Download
30 Công văn số 6651/UBCK-QLCB ngày 31/10/2019 của UBCK Nhà nước 572.3KB pdf Download