STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
21 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Chương trình, Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền) 3.2MB pdf Download
22 Báo cáo thường niên năm 2019 7.1MB pdf Download
23 BCTCTH năm 2019 (Phần TM) 799.5KB doc Download
24 BCTCTH năm 2019 (Bảng CĐKT, BC kết quả HĐKD, BC Lưu chuyển Tiền tệ) 2.8MB pdf Download
25 BC kiểm toán YBC năm 2019 60.0KB doc Download
26 BCTCTH năm 2019 (Phần mục lục) 38.5KB doc Download
27 BCTCTH năm 2019 (Phần BC của BGD) 87.0KB doc Download
28 Thông báo số 207/TB-SGDHN ngày 18/3/2020 510.0KB pdf Download
29 Quyết định số 110/QĐ-SGDHN ngày 18/3/2020 1.1MB pdf Download
30 Công bố thông tin bất thường số 56/2020/CV-YBC v.v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 506.9KB pdf Download