STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
21 Công bố thông tin bất thường số 56/2020/CV-YBC v.v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 506.9KB pdf Download
22 Nghị quyết HĐQT số 55/YBC/NQ-HĐQT v.v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 561.4KB pdf Download
23 Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 12 634.0KB pdf Download
24 BC tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2019 3.9MB pdf Download
25 BC phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 4.3MB pdf Download
26 Công bố thông tin bất thường Công văn số 261/CV-YBC 509.5KB pdf Download
27 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 31 đến hết) 6.3MB pdf Download
28 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 16 đến trang 30) 9.4MB pdf Download
29 Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 (từ trang 1 đến trang 15) 8.4MB pdf Download
30 Nghị quyết HĐQT số 37/YBC/NQ-HĐQT 397.6KB pdf Download