STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
81 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2019 549.5KB pdf Download
82 Nghị quyết của HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 569.4KB pdf Download
83 Công bố thông tin bất thường 538.1KB pdf Download
84 Công văn số 231/2018/CV-YBC Công bố thông tin bất thường 522.6KB pdf Download
85 Quyết định chấp thuân thay đổi đăng ký giao dịch CP YBC 1.1MB pdf Download
86 Giây CN đăng ký kinh doanh thay đôi lần 10 598.5KB pdf Download
87 Công văn 5803 UNCK 395.0KB pdf Download
88 Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 2.3MB pdf Download
89 BB Kiểm phiếu ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 1.1MB pdf Download
90 BB ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018 1.7MB pdf Download