STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
71 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 510.7KB pdf Download
72 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 893.4KB pdf Download
73 Nghị quyết HĐQT YBC v/v thông qua kết quả sử dụng và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018 1.1MB pdf Download
74 BCTCTH năm 2018 (Bảng CĐKT, BC kết quả HĐKD, BC Lưu chuyển Tiền tệ) 3.0MB pdf Download
75 BCTCTH năm 2018 (Phần TM) 800.0KB doc Download
76 BCTCTH năm 2018 (Phần BC của BGD) 86.5KB doc Download
77 BCTCTH năm 2018 (Phần mục lục) 38.5KB doc Download
78 Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua phương án mua lại CP lô 'Lẻ' làm CP quỹ của Công ty 1.1MB pdf Download
79 Biên bản họp HĐQT V/v thông qua phương án mua lại CP lô "Lẻ" làm CP quỹ Công ty 1.1MB pdf Download
80 Thực hiện đánh giá giám sát định kỳ 617.9KB pdf Download