STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
51 Nghị quyết số 61/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT công ty CP xi măng và KS Yên Bái v/v thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn 2.2MB pdf Download
52 Các tờ trình đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 5.4MB pdf Download
53 Tờ trình v/v Phương án PH tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán CP cho NĐT chiến lược 1.9MB pdf Download
54 Tờ trình V/v thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt PH riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan 1.8MB pdf Download
55 Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của CT đại chúng 964.5KB pdf Download
56 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 575.6KB pdf Download
57 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 4.7MB pdf Download
58 Nghị quyết của HĐQT v/v đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của NQ 71/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2019 2.2MB pdf Download
59 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 1.7MB pdf Download
60 Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của CĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.3MB pdf Download