STT Tên tài liệu Dung lượng Định dạng file Tải về
51 Sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS Công ty 5.6MB rar Download
52 Báo của của Ban Giám đốc về KQ HĐ SXKD NK 2014-2018, Kế hoach SXKD NK 2019-2023 3.3MB pdf Download
53 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt đông NK 2014-2018, Phương hướng nhiệm vụ NK 2019-2023 2.7MB pdf Download
54 Báo cáo của Ban kiêm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2.3MB pdf Download
55 Quy chế ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 5.3MB pdf Download
56 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 YBC 2.2MB pdf Download
57 Tờ trình V/v Chủ trương đầu tư thực hiện dự án: "Đầu tư xây dựng NMSX vôi CN công suất 60.000 tấn/năm tại Thôn Tân Minh, Yên Bình, Yên Bái" 572.4KB pdf Download
58 Tờ trình V/v Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 551.8KB pdf Download
59 Tờ trình V/v tiến độ thực hiện phương án mua lại CP lô "lẻ" làm CP quỹ Công ty 1.0MB pdf Download
60 Tở trình V/v Phê duyệt quyết toán cho thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 515.5KB pdf Download