Tin công ty

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt (Chi tiết xin xem mục Dowload)

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Chi tiết xin xem mục Download)