Tin công ty

Nghị quyết của HĐQT

Nghị quyết của HĐQT

Nghị quyết của HĐQT YBC V/v đính chính, sửa đổi và bổ sung các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết 71/YBC/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2019 (Chi tiết xin xem mục Download)

Tờ trình

Tờ trình

Tờ trình v/v Thông qua BC kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 và các vấn đề liên quan (Chi tiết xin xem mục Download)

Bao cáo của Ban Giám đốc

Bao cáo của Ban Giám đốc

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết xin xem mục Download)